ಸಮಾಜ ಸೇವಾಕಾರ್ಯಗಳು

ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು

ಪೀಠಸೇವಕರ ವೃಂದ

ಯುವ ವೃಂದ

ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ದೆ ಪೌಲ್ ಸಭೆ

ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ

ಗಾಯನ ವೃಂದ

ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ

ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಗಳು

ಫಾ. ಜಾನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ಫಾ. ಲೆನಾರ್ಡ್ ಆರೋಗ್ಯರಾಜ್

ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರು

1. 1) ಸಿ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಟಿ. (ಕಾರ್ಮೆಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್b ಸೈಂಟ್ ತೆರೇಸಾ)

2. ಎಪ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಜಿ. (ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ು ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ೇ ಗ್ರೇಸಸ್)

ಪೂಜಾ ಸಮಯ

ಭಾನುವಾರ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ಕ್ಕೆ

ವಾರದ ದಿನಗಳು

ಸಂಜೆ 7.10 ಕ್ಕೆ

ವಾರದ ದಿನಗಳು
ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಭುದವಾರ
ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ
ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ಶುಕ್ರವಾರ
ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ಶನಿವಾರ

ಸಂಜೆ6.00 ಕ್ಕೆ

ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ = 187
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ= 800

ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು

ಪವಿತ್ರ ತ್ರಿದಿನಗಳು:

ಜನವರಿ 30
ಜನವರಿ 31
ಫೆಬ್ರವರಿ 01

ಯೇಸು ಬಾಲರ ಹಬ್ಬ:

ಫೆಬ್ರವರಿ 02

ಮರಿಯಳ ಪತಿ ಸಂತ ಜೋಸೇಫರು

ರ್ಮಾರ್ಚ್ 19

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಹಬ್ಬ:

ಪವಿತ್ರ ತ್ರಿದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ

ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಜನನೋತ್ಸವ:

ಆಗಸ್ಟ್ 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ನವೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಹಬ್ಬದ ದಿನ:

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 08

ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಮೊಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆ

ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ

ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು