ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 14-02-2021

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 6ನೇ ಭಾನುವಾರ

  • 17-02-2021, ಬುಧವಾರ ವಿಭೂತಿ ಬುಧವಾರ
  • 18-02-2021, ಗುರುವಾರ ಸ್ಮರಣೆ: ಎಲಿಯಾಸ್‍ ಚಾವಾರ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • ಬರುವ 17-02-2021 ವಿಭೂತಿ ಬುಧವಾರಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.0ಗಂಟೆಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆ ಇರುವುದು.
  • ಬರುವ 19-02-2021 ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿಲುಬೆಹಾದಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಪೂಜೆ ಇರುವುದು.
  • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
  • ಸಹಿ/-