ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 07-02-2021

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 5ನೇ ಭಾನುವಾರ

  • 11-02-2021, ಗುರುವಾರ ಲೂರ್ದುಮಾತೆಯ ಸ್ಮರಣೆ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
  • ಸಹಿ/-