ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 31-01-2021

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 4ನೇ ಭಾನುವಾರ

  • 02-02-2021, ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಹಬ್ಬ
  • 04-02-2021, ಗುರುವಾರ ಸಂತ ಜಾನ್‍ ದಿ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ಸ್ಮರಣೆ
  • 05-02-2021, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂತ ಅಗತರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 06-02-2021, ಶನಿವಾರ ಸಂತ ಪೌಲ್‍ ಮೀಕಿಯವರ ಸ್ಮರಣೆ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • 05-02-2021, ಶುಕ್ರವಾರ, ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ದರು, ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು. ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.
    • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
    • ಸಹಿ/-