ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 03-01-2021

ಪ್ರಭುವಿನ ದೇವದರ್ಶನದ ಹಬ್ಬ

  • 05-01-2021, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂತ ಜಾನ್‍ ನ್ಯೂಮನ್‍ ಸ್ಮರಣೆ

 

  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
  • ಸಹಿ/-