ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 13-12-2020

ಆಗಮನ ಕಾಲದ 3ನೇ ವಾರ

  • 14-12-2020, ಸೋಮವಾರ ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂತ ಯೊವಾನ್ನರ ಸ್ಮರಣೆ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
  • ಸಹಿ/-