ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 06-12-2020

ಆಗಮನ ಕಾಲದ 2ನೇ ವಾರ

  • 07-12-2020, ಸೋಮವಾರ ಸಂತ ಅಂಬ್ರೋಸ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 08-12-2020, ಮಂಗಳವಾರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಮಲೋದ್ಭವಿ ಕನ್ಯಾಮರಿಯಮ್ಮರ ಹಬ್ಬ
  • 12-12-2020, ಶನಿವಾರ ಗ್ವಾದಲೂಪೆಯ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಸ್ಮರಣೆ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.