ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 22-11-2020

ಕ್ರಿಸ್ತರಾಜರ ಮಹೋತ್ಸವ

  • 23-11-2020, ಸೋಮವಾರ ಸಂತ 1ನೇ ಕ್ಸೆಮೆಂಟ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 25-11-2020, ಬುಧವಾರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಸಂತ ಕ್ಯಾಥರೀನ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
  • ಸಹಿ/-