ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 15-11-2020

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 33ನೇ ಭಾನುವಾರ

  • 16-11-2020, ಸೋಮವಾರ ಸಂತ ಜೆಟ್ರೂಡ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 17-11-2020, ಮಂಗಳವಾರ ಹಂಗೇರಿಯ ಸಂತ ಎಲಿಜಬೇತ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 18-11-2020, ಬುಧವಾರ ಸಂತ ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪೌಲರ ಮಹಾಬೆಸಿಲಿಕದ ಅರ್ಪಣೆಯ ಸ್ಮರಣೆ
  • 21-11-2020, ಶನಿವಾರ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿತರಾದ ಸ್ಮರಣೆ

 

  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • ಇನ್ನೂ ಕುಟುಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದವರು ಕಛೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಸಹಿ/-