ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 08-11-2020

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 32ನೇ ಭಾನುವಾರ

  • 09-11-2020, ಸೋಮವಾರ ಲ್ಯಾಟೆರನ್‍ ಬೆಸಿಲಿಕದ ಅರ್ಪಣೆಯ ಸ್ಮರಣೆ
  • 10-11-2020, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲಿಯೋರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 11-11-2020, ಬುಧವಾರ ಸಂತ ಟಾರ್ಸ್‍ನ ಮಾರ್ಟಿನ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 12-11-2020, ಗುರುವಾರ ಸಂತ ಜೋಸೆಫಾತ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಸಹಿ/-