ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 18-10-2020

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 29ನೇ ಭಾನುವಾರ

  • 19-10-2020, ಸೋಮವಾರ, ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂತ ಪೌಲರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 22-10-2020, ಗುರುವಾರ ಸಂತ ಜಗದ್ಗುರು ದ್ವಿತೀಯ ಜಾನ್‍ಪಾಲರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 24-10-2020, ಶನಿವಾರ, ಸಂತ ಆಂಟನಿ ಮೇರಿ ಕ್ಲಾರೆಟ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ  ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದು 18-10-2020, ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ರಿಂದ 6-00 ವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಮತ್ತು ಬಿನ್ನಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ವರನ್ನೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.
  • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
  • ಸಹಿ/-