ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 04-10-2020

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 27ನೇ ಭಾನುವಾರ 

  • 07-10-2020, ಬುಧವಾರ, ಜಪಮಾಲೆ ಮಾತೆಯ ಹಬ್ಬ
  • 09-10-2020, ಶುಕ್ರವಾರ, ಸಂತ ಡೆನ್ನಿಸ್‍ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರ ಸ್ಮರಣೆ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • ಕುಟುಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
  • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
  • ಸಹಿ