ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 06-09-2020

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 23ನೇ ಭಾನುವಾರ

  • 12-09-2020, ಶನಿವಾರಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಪವಿತ್ರನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಗಾಯನವೃಂದದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
  • 08-09-2020, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಕ್ಕೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಜನನೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬದ ಬಲಿಪೂಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
  • ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಕಛೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ (ಮಾಸಿಕ ರೂ 50/- ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ 600/-).
  • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
  • ಸಹಿ/-