ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 02-08-2020

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 18ನೇ ಭಾನುವಾರ

  • 04-08-2020, ಮಂಗಳವಾರ, ಸಂತ ಜಾನ್‍ ಮರಿಯಾ ವಿಯಾನ್ನಿ ಸ್ಮರಣೆ
  • 05-08-2020, ಬು‍ಧವಾರ, ಮೇರಿ ಮೇಜರ್ ಬೆಸಿಲಿಕಾದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಸ್ಮರಣೆ
  • 06-08-2020, ಗುರುವಾರ, ಪ್ರಭುವಿನ ರೂಪಾಂತರದ ಹಬ್ಬ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಗಾಯನವೃಂದದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
  • ಸೈಂಟ್‍ ಜಾನ್ಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, SSLC ಮುಗಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಸಹಿ/-