ಜೂನ್-2020

ದಿನಾಂಕ

ದಿನ

ವಿಷಯ

ಷರ

1-06-2020

ಸೋಮವಾರ

ಧರ್ಮಸಭೆಯ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳ ಸ್ಮರಣೆ

2-06-2020

ಮಂಗಳವಾರ

3-06-2020

ಬುಧವಾರ

4-06-2020

ಗುರುವಾರ

5-06-2020

ಶುಕ್ರವಾರ

ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆ ಶುಕ್ರವಾರ

6-06-2020

ಶನಿವಾರ

7-06-2020

ಭಾನುವಾರ

ಪರಮತ್ರಿತ್ವದ ಮಹೋತ್ಸವ

8-06-2020

ಸೋಮವಾರ

9-06-2020

ಮಂಗಳವಾರ

10-06-2020

ಬುಧವಾರ

11-06-2020

ಗುರುವಾರ

12-06-2020

ಶುಕ್ರವಾರ

13-06-2020

ಶನಿವಾರ

ಪಾದ್ವದ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರ ಸ್ಮರಣೆ

14-06-2020

ಭಾನುವಾರ

ಪ್ರಭುವಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಮಹೋತ್ಸವ

15-06-2020

ಸೋಮವಾರ

16-06-2020

ಮಂಗಳವಾರ

17-06-2020

ಬುಧವಾರ

18-06-2020

ಗುರುವಾರ

19-06-2020

ಶುಕ್ರವಾರ

ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರಹೃದಯದ ಮಹೋತ್ಸವ

20-06-2020

ಶನಿವಾರ

ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಹೃದಯದ ಸ್ಮರಣೆ

21-06-2020

ಭಾನುವಾರ

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 12ನೇ ಭಾನುವಾರ

22-06-2020

ಸೋಮವಾರ

23-06-2020

ಮಂಗಳವಾರ

24-06-2020

ಬುಧವಾರ

ಸ್ನಾನಿಕ ಯೊವಾನ್ನರ ಜನನ ಮಹೋತ್ಸವ

25-06-2020

ಗುರುವಾರ

26-06-2020

ಶುಕ್ರವಾರ

27-06-2020

ಶನಿವಾರ

28-06-2020

ಭಾನುವಾರ

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 13ನೇ ಭಾನುವಾರ

29-06-2020

ಸೋಮವಾರ

ಪ್ರೇಷಿತ ಸಂತ ಪೌಲರ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರರ ಮಹೋತ್ಸವ

30-06-2020

ಮಂಗಳವಾರ